La mezquita de Córdoba pertenece a la Iglesia…

Poco a poco nos enteraremos de casi todoAgárrate que hay curvas.


La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I.
Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario.
El segundo milagro fue que, disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.
Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los pagamos todos. Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad.
Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral.
Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año: más o menos lo que El Sr. D. Mariano Rajoy y sus muchachos, pretenden ahorrarse este año bajándoles el sueldo a maestros, médicos y otros funcionarios.

!PASADLO, PARA QUE SE CONOZCA COMO PRACTICAN LA CARIDAD LOS SEÑORES OBISPOS!
                              

Altea: Bloc Compromis: resumen del pleno municipal celebrado el 31 d’octubre.

El Bloc de Altea nos ha  mandado este interesante resumen.El resumen en castellano se encuentra después del resumen en valencia.

RESUM PLENARI CELEBRAT EL 31 D’OCTUBRE DE 2012

En un plenari de rècord que va durar vora 10 hores, amb 18 punts ordinaris i dos per urgència, la majoria d’ells de caràcter econòmic i purament recaudatori, PP i Cipal van tindre suficient per aprovar la pujada de tots els impostos i taxes possibles, incomplint, d’entrada, el seu programa electoral.

S’hi van tractar també algunes modificacions en les ordenances urbanístiques de Jardines de Alhama, El Áramo i La Mallà. En els dos últims casos era la tercera vegada que patien canvis que passaven pel plenari i que, a entendre del BLOC-Compromís, s’haurien pogut fer de manera conjunta, estalviant temps i incertesa als professionals i propietaris afectats.

Pel que fa a Jardines d’Alhama, per fi es corregia un error que s’ha reproduït constantment en cadascuna de les ordenances que ha modificat el govern PP-Cipal i que el BLOC-Compromís havia estat denunciant durant vora un any.

Ja en els punt de caràcter econòmic, el tàndem PP-Cipal va aprovar la pujada de huit taxes i preus públics en un 4’5%: llicències d’apertura, d’obra, servei d’ajuda a domicili, zona blava, activitats esportives, Ràdio Altea, cementeri i ocupació del domini públic. Eixe increment arriba en el pitjor moment per als negocis alteans i contradiu les iniciatives que PP i Cipal compartien amb el BLOC-Compromís de incentivar les rehabilitacions de vivendes i l’apertura de negocis amb bonificacions a les llicències d’obra i d’apertura per reactivar el sector de la construcció i el dels serveis.

Més enllà d’eixa previsible pujada, que es contempla per a tots els anys que dure el Pla de Sanejament aprovat per PP-Cipal, el govern va aprovar començar a cobrar l’ensenyament per a adults que, fins al moment, havia sigut gratuït en el nostre poble.

Per al BLOC-Compromís, este és un servei que en molts casos recupera les persones per a la societat, per a que troben un treball digne i contribuïsquen a construir una societat més igualitària. No oblidem que el que permet és obtenir la titulació necessària i mínima per poder accedir al mercat laboral.

Però ara, molts dels usuaris del centre no podran fer front a als 120 euros que, de mitja, costarà un curs. I el que és més greu, com van denunciar els nostres regidors, l’ordenança no contempla el cobrament d’assignatures soltes i, per tant, es cobrarà el curs sencer als alumnes que només tinguen una o més assignatures pendents. Això demostra l’afany purament recaudatori de la regidora d’Educació de Cipal, que es va excusar dient que no ho havia vist en les ordenances d’altres pobles.

En el transcurs del debat, els portaveus de PP i Cipal van coincidir en què “s’havia acabat el café para todos”, en una mostra més del seu poc respecte a l’estat del benestar.

PP i Cipal van deixar per a pràcticament el final del plenari, quan ja es portaven 8 hores de debat, la gran sorpresa del dia:pujar un 10% l’IBI despenjant-se de l’acord unànime que tenien tots els grups de la corporació per anar ajustant tots els anys el seu tipus impositiu de manera que l’increment que va implicar la revisió cadastral no repercutirà en el rebut.

L’explicació d’este canvi, que implica una pujada del 10% en el rebut, respon a la desviació d’1.600.000 euros del Pla d’Ajust dissenyat per PP i Cipal. Per al BLOC-Compomís, que el govern repercutisca en la butxaca de tots els alteans i alteanes eixe incompliment constata el fracàs del seu pla de sanejament a l’any d’haver-lo posat en marxa. Un pla de sanejament que, lluny d’ajudar als alteans i alteanes, simplement es dedica a carregar sobre les esquenes de la ciutadania el pes d’un deute fruit de la mala gestió.

També pujarà la taxa de recollida de vehicles. Per al BLOC-Compromís és inexplicable que, en lloc de revisar una concessió que té molts punts qüestionables per ajustar a la realitat i a la baixa el que l’empresa cobra a l’Ajuntament per prestar el servei, el govern es limite a repercutir en els alteans i alteanes les pretensions econòmiques de l’empresa.

La taxa del fem tampoc està lliure de la pujada. Este punt, que implica un increment del 25% del rebut, es va portar per urgència sense que l’oposició tinguera accés a cap informe que la justificara.

En un altre ordre de coses, PP i Cipal van aprovar encomanar la gestió del cobrament de la plusvàlua i del fem a SUMA. L’excusa és que l’Ajuntament recauda un 83% i SUMA assegura el 90% però també és cert que ens cobra un 4% per fer eixa gestió. L’aposta del  BLOC-Compromís és buscar mecanismes per fer que la maquinària administrativa dfel nostre Ajuntament siga eficaç i suficient per arribar a eixe percentatge de recaudació, no pagar a altres perquè ho facen

El canvi en l’ordenança de les ajudes a guarderia també va provocar un debat entre l’oposició i el govern. El BLOC-Compromís es va manifestar d’acord amb ampliar estes ajudes a les persones aturades però això ha d’anar unit a un increment en els 8.000 euros que s’hi destinaran. En la realitat eixa ajuda de 40 euros mensuals només podrà arribar a 16 xiquets o, si hi ha més demanda, la quantitat que percebran els beneficiaris pot ser ridícula i no servir per a la seua finalitat –si hi ha 32 beneficiaris seria de 20€ i menys quan més demanda hi haja.

En resum, l’única recepta que coneixen PP i Cipal per a sanejar els comptes de l’Ajuntament és carregar el deute sobre els alteans i alteanes mentre, per un altre costat, estan gastant en iniciatives que, en estos moments, són de dubtosa utilitat pública. Dos exemples recents són la compra de 5 plantes per a l’escala de l’Ajuntament que han costat vora 2.000 euros o els 20.000 que ha costat l’almàssera que la regidoria d’Agricultura ha instal·lat en la Cooperativa “per a revitalitzar l’agricultura alteana”.

RESUMEN DEL PLENO CELEBRADO EL 31 D’OCTUBRE DE 2012

En un plenario de récord que duró cerca de 10 horas, con 18 puntos ordinarios y dos por urgencia, la mayoría de ellos de carácter económico y puramente recaudatorio, PP y Cipal tuvieron suficiente para aprobar la subida de todos los impuestos y tasas posibles, incumpliendo, de entrada, su programa electoral.

Se trataron también algunas modificaciones en las ordenanzas urbanísticas de Jardines de Alhama, El Áramo y la Malla. En los dos últimos casos era la tercera vez que sufrían cambios que pasaban por el plenario y que, a entender del BLOC-Compromís, habrían podido hacer de manera conjunta, ahorrando tiempo e incertidumbre a los profesionales y propietarios afectados.

En cuanto a Jardines de Alhama, por fin se corregía un error que se ha reproducido constantemente en cada una de las ordenanzas que ha modificado el gobierno PP-Cipal y que el BLOC-Compromís había denunciando durante cerca de un año.

Ya en los punto de carácter económico, el tándem PP-Cipal aprobó la subida de ocho tasas y precios públicos en un 4,5%: licencias de apertura, de obra, servicio de ayuda a domicilio, zona azul, actividades deportivas, Radio Altea, cementerio y ocupación del dominio público. Ese incremento llega en el peor momento para los negocios alteanos y contradice las iniciativas que PP y Cipal compartían con el BLOC-Compromís de incentivar las rehabilitaciones de viviendas y la apertura de negocios con bonificaciones a las licencias de obra y de apertura para reactivar el sector de la construcción y el de los servicios.

Más allá de esa previsible subida, que se contempla para todos los años que dure el Plan de Saneamiento aprobado por PP-Cipal, el gobierno aprobó empezar a cobrar la enseñanza para adultos que, hasta el momento, había sido gratuito en nuestro pueblo.

Para el BLOC-Compromís, este es un servicio que en muchos casos recupera a las personas para la sociedad, para que encuentren un trabajo digno y contribuyan a construir una sociedad más igualitaria. No olvidemos que lo que permite es obtener la titulación necesaria y mínima para poder acceder al mercado laboral.

Pero ahora, muchos de los usuarios del centro no podrán hacer frente a los 120 euros que, de media, costará un curso. Y lo que es más grave, como denunciaron nuestros concejales, la ordenanza no contempla el cobro de asignaturas sueltas y, por tanto, se cobrará el curso entero a los alumnos que sólo tengan una o más asignaturas pendientes. Esto demuestra el afán puramente recaudatorio de la concejala de Educación de Cipal, que se excusó diciendo que no lo había visto en las ordenanzas de otros pueblos.

En el transcurso del debate, los portavoces de PP y Cipal coincidieron en que «se había acabado el café para todos», en una muestra más de su poco respeto al estado del bienestar.

PP y Cipal dejaron para prácticamente el final del plenario, cuando ya se llevaban 8 horas de debate, la gran sorpresa del día: subir un 10% el IBI descolgándose del acuerdo unánime que tenían todos los grupos de la Corporación para ir ajustando todos los años su tipo impositivo de manera que el incremento que implicó la revisión catastral no repercutiera en el recibo.

La explicación de este cambio, que implica una subida del 10% en el recibo, responde a la desviación de 1 .600.000 euros del Plan de Ajuste diseñado por PP y Cipal. Para el BLOC-compomís, que el gobierno repercuta en el bolsillo de todos los alteanos y alteanas ese incumplimiento constata el fracaso de su plan de saneamiento al año de haberlo puesto en marcha. Un plan de saneamiento que, lejos de ayudar a alteanos y alteanas, simplemente se dedica a cargar sobre las espaldas de la ciudadanía el peso de una deuda fruto de la mala gestión.

También subirá la tasa de recogida de vehículos. Para el BLOC-Compromís es inexplicable que, en lugar de revisar una concesión que tiene muchos puntos cuestionables para ajustar a la realidad y a la baja lo que la empresa cobra al Ayuntamiento para prestar el servicio, el gobierno se limite a repercutir en los alteanos y alteanas las pretensiones económicas de la empresa.

La tasa de la basura tampoco está libre de la subida. Este punto, que implica un incremento del 25% del recibo, se llevó por urgencia sin que la oposición tuviera acceso a ningún informe que la justificara.

En otro orden de cosas, PP y Cipal aprobaron encomendar la gestión del cobro de la plusvalía y de la basura a SUMA. La excusa es que el Ayuntamiento recauda un 83% y SUMA asegura el 90% pero también es cierto que nos cobra un 4% para hacer esa gestión. La apuesta del BLOC-Compromís es buscar mecanismos para hacer que la maquinaria administrativa de nuestro Ayuntamiento sea eficaz y suficiente para llegar a ese porcentaje de recaudación, no pagar a otros para que lo hagan

El cambio en la ordenanza de las ayudas a guardería también provocó un debate entre la oposición y el gobierno. El BLOC-Compromís se manifestó de acuerdo con ampliar estas ayudas a las personas desempleadas pero esto debe ir unido a un incremento en los 8.000 euros que se destinarán. En la realidad esa ayuda de 40 euros mensuales sólo podrá llegar a 16 niños o, si hay más demanda, la cantidad que percibirán los beneficiarios puede ser ridícula y no servir para su fin-si hay 32 beneficiarios sería de 20 € y menos cuando más demanda haya.

En resumen, la única receta que conocen PP y Cipal para sanear las cuentas del Ayuntamiento es cargar la deuda sobre los alteanos y alteanas mientras, por otro lado, están gastando en iniciativas que, en estos momentos, son de dudosa utilidad pública. Dos ejemplos recientes son la compra de 5 plantas para la escalera del Ayuntamiento que han costado cerca de 2.000 euros o los 20.000 que ha costado la almazara que la concejalía de Agricultura ha instalado en la Cooperativa «para revitalizar la agricultura alteana «.

Altea: Charla-Debate: Alternativas económicas de Izquierdas frente a la crisis del sistema

CHARLA – DEBATE

«ALTERNATIVAS ECONÓMICAS DE IZQUIERDAS FRENTE A LA CRISIS DEL SISTEMA»
¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL?

CON ALBERTO MARTÍNEZ, JUNTA DIRECTIVA DE ATTAC-PV Y ACTIVISTA DEL 15M
CON LLUIS TORRÓ, DIPUTADO DE EUPV EN LES CORTS VALENCIANES Y PROFESOR UNIVERSITARIO


VIERNES 16 NOVIEMBRE
19’30 h
CENTRO SOCIAL DE ALTEA

EUPV – MARINA BAIXA