BLOC-Compromís han denunciado el desconcierto que ha creado el cobro de los recibos de la recogida de la basura a las personas mayores de 65 años beneficiarias potenciales de una subvención del 100% de su importe.

 

Nota de premsa del Grup Municipal BLOC-Compromís
Altea, 26 de març de 2013
Els regidors del Grup Municipal BLOC-Compromís han denunciat el desconcert
que ha provocat el cobrament dels rebuts de la recollida del fem a les
persones majors de 65 anys beneficiàries potencials d’una subvenció del
100% del seu import.
L’Ajuntament d’Altea bonifica des de fa molts anys la totalitat del rebut
del fem a les persones majors de 65 anys que compleixen una sèrie de
requisits econòmics. Fins l’any passat, eixa subvenció es tramitava de
manera que es retenien els rebuts dels jubilats que s’adequaven al perfil
de renda fins que no es resolia la seua sol•licitud de subvenció i, per
tant, els qui resultaven beneficiats no havien d’avançar el pagament.
Enguany, el govern PP-Cipal, ha encomanat el cobrament dels rebuts del fem
a SUMA. De fet, l’Ajuntament d’Altea ja no gestiona la majoria de tributs.
El BLOC-Compromís ja es va oposar en el seu moment a esta mesura perquè
considera que la millor manera d’estalviar diners a l’administració
pública és garantint la seua eficàcia, no externalitzant tots els serveis.
A més, consideren que la pèrdua de la proximitat de l’administració amb la
ciutadania -com ho demostra este exemple- només provoca situacions
injustes i d’indefensió per als administrats
Fa unes setmanes SUMA va emetre el primer dels dos rebuts del fem, que
hauran de pagar els pensionistes encara que a finals d’any se’ls
concedisca la subvenció per a la qual sí que existeix consignació
pressupostària. Però el més sagnant és que també hauran de pagar el segon
rebut -que es passarà en agost- perquè la subvenció no es podrà fer
efectiva fins a l’últim trimestre de l’any.
A més, el rebut del fem ha pujat un 25% enguany –de 49,58 a 61,98 euros
per a una vivenda en el nucli urbà-, agreujant les conseqüències de
cobrar-lo a persones que en realitat n’estan exentes. També s’hauria de
tenir en compte que els pensionistes són, cada dia més en estos moments de
profunda crisi, l’únic sostén econòmic per a moltes famílies.
Per al BLOC-Compromís el govern PP-Cipal ha demostrat, a banda de poca
sensibilitat, molt poca organització i coordinació, ja que hauria d’haver
previst esta situació per evitar que s’obligue a avançar uns diners que
després l’Ajuntament tardarà mesos en tornar malgrat tindre els diners
consignats. Apunten també que, com a mínim, l’Ajuntament hauria d’haver
informat els afectats de la nova manera de tramitar la bonificació per
evitar el desconcert que ha provocat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nota de prensa del Grupo Municipal BLOC-Compromís d’Altea
Altea, 26 de marzo de 2013
Los Concejales del Grupo Municipal BLOC-Compromís han denunciado el
desconcierto que ha creado el cobro de los recibos de la recogida de la
basura a las personas mayores de 65 años beneficiarias potenciales de una
subvención del 100% de su importe.
El Ayuntamiento de Altea bonifica desde hace muchos años la totalidad del
recibo a las personas mayores de 65 años que cumplen una serie de
requisitos económicos. Hasta el año pasado, esa subvención se tramitaba de
forma que se retenían los recibos de los jubilados que se adecuaban al
perfil de renta hasta que se resolvía su solicitud de subvención y, por
tanto, quienes resultaban beneficiados no tenían que adelantar el pago.
Este año, el gobierno PP-Cipal, ha encomendado el cobro de los recibos de
la recogida de basura a SUMA. De hecho, el Ayuntamiento de Altea ya no
gestiona la mayoría de tributos. El BLOC-Compromís ya se opuso en su día a
esta medida porque considera que la mejor manera de ahorrar dinero a la
administración pública es garantizando su eficacia, no externalizando
todos los servicios. Además, consideran que la pérdida de la proximidad de
la administración con la ciudadanía -como demuestra este ejemplo- sólo
provoca situaciones injustas y de indefensión para los administrados.
Hace unas semanas SUMA emitió el primero de los dos recibos de basura,
que tendrán que pagar los pensionistas aunque a finales de año se les
conceda la subvención para la cual sí que existe consignación
presupuestaria. Pero lo más sangrante es que también tendrán que pagar el
segundo recibo -que se pasará en agosto- porque la subvención no se podrá
hacer efectiva hasta el último trimestre del año.
Además, el recibo de basura ha subido un 25% este año –de 49,58 a 61,98
euros para una vivienda en el casco urbano-, agravando las consecuencias
de cobrarlo a personas que en realidad están exentas. También se debería
tener en cuenta que los pensionistas son, cada día más en estos momentos
de profunda crisis, el único sostén económico para muchas familias.
Para el BLOC-Compromís el gobierno PP-Cipal ha demostrado, además de poca
sensibilidad, muy poca organización y coordinación, puesto que debería
haber previsto esta situación para evitar que se obligue a adelantar un
dinero que después el Ayuntamiento tardará meses en devolver pese a
tenerlo consignado. Apuntan también que, como mínimo, el Ayuntamiento
debería haber informado a los afectados sobre la nueva manera de tramitar
la bonificación para evitar el desconcierto que ha provocado.


Bloc-Coalició Compromís
www.blocaltea.com
També estem en Facebook!