ACUERDO DE GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE ALTEA 2015-2019: nos guuuuuusta.

????????????????????????????????????
 

Castellano después de valencia
ACORD DE GOVERN
AJUNTAMENT D’ALTEA
2015-2019

La voluntat dels alteans i alteanes, expressada de manera clara a través de les urnes el passat 24 de maig, ens situa davant un punt d’inflexió en el que han sigut, fins ara, els governs del nostre poble. Ja no hi ha prou amb què es produïsca una alternança en les persones sinó que cal canviar el contingut i les formes per afiançar les bases d’una gestió participativa i transparent que torne a posar les persones en el centre de la política.
Només amb eixa finalitat, els regidors i regidores electes de Compromís, PSOE i Altea amb Trellat hem acordat treballar conjuntament des del govern local. Per a nosaltres no es tracta en absolut d’un repartiment partidista de responsabilitats en què cadascú gestiona de manera individualitzada la seua àrea, tancant els ulls davant de decisions amb què no s’està d’acord. El que volem, per tant, no és un pacte de govern tancat que tinga com a únic objectiu donar-nos estabilitat a nosaltres mateixos.
El model de govern que posarem en marxa a partir del dia 13 de juny es basa en la implicació de totes les persones que el conformem en cadascuna de les àrees de gestió. Apostem per un govern basat en l’honestedat i la cooperació entre els seus membres. Som dotze persones que representem tres opcions polítiques. Això, lluny de ser un problema, ens assegura que les decisions que prendrem com a govern seran el fruit de la diversitat pròpia del nostre poble, del consens que ens imposem com a necessari per prendre qualsevol decisió i de l’objectiu únic de treballar pel bé comú i millorar la vida dels alteans i alteanes.
A continuació, reflectim les principals línies d’actuació encaminades a eixa finalitat.

1. Participació
– Modificació del Reglament d’Organització Municipal (ROM) que permeta donar veu a la ciutadania en els plenaris i promoure referèndums.
– Redacció d’un Reglament de Participació Ciutadana que continga la creació del Consell de Ciutat.
– El seu adequat desenvolupament permetrà que a mitjà termini es puga articular la participació directa en les Juntes de Govern.
– Impuls dels Consells Locals com a òrgans de participació vinculants.
– Portar a la pràctica els compromisos adquirits pels tres grups amb diferents col·lectius alteans.
-Iniciarem el procés per declarar Altea municipi lliure de maltractament animal.
– Portar a la pràctica els compromisos signats pels integrants d’este govern amb la PAH, ADAA i AAVV Altea la Vella.

2. Transparència
-Les portes de l’Ajuntament estan obertes a la ciutadania.
-La documentació municipal ha de ser de fàcil comprensió i accés.
-Publicació periòdica de les despeses.
-Publicació de la declaració d’IRPF dels regidors
-L’EPDM ha de ser un exemple de transparència, rigor i igualtat d’oportunitats.
-Promoure el concurs públic fins i tot quan la llei eximeix.

3. Emergència Social
– Diagnòstic de les noves necessitats (pobresa energètica, infantil, etc.) i adequació del departament de Benestar Social i del seu pressupost per cobrir-les.
– Creació d’una borsa de lloguer social.
– Acabar l’escoleta infantil, que permeta als pares i mares conciliar la vida familiar amb el treball o amb la seua recerca activa i formació.

4. Pressupostos
– Establiment dels pressupostos participatius.
– Auditoria -amb mitjans propis- de la situació econòmica per tal d’adaptar la gestió i el Pla de Sanejament a la realitat.
– Gestió eficaç per cobrir les necessitats reals.
– Coordinació interdepartamental per tal de redactar projectes susceptibles de ser subvencionats per organismes supramunicipals.

5. Territori i entorn
– Pla de Participació Ciutadana del PGOU per definir l’Altea que volem.
– Finalització de les obres del Front Litoral
– Protecció del riu Algar i la Cala del Soio. L’entorn com a motor d’una economia turística sostenible.
– Millora de la imatge global del poble, amb una gestió eficaç de la neteja, de les nostres platges, de la conservació dels espais públics i de l’ús privatiu que se’n fa.
– Suport a les reivindicacions del Club Nàutic, com a entitat arrelada al nostre poble i impulsora de l’esport nàutic de base.
En general, i per no entrar en excessius detalls, fem nostres les reivindicacions de la comunitat educativa alteana i apostem per recuperar un poble que respira cultura i que acull des de la reivindicació la seua singularitat. Tots els grups tenim un fort compromís en treballar pel manteniment i la recuperació del nostre patrimoni, com per exemple la recuperació de les desaparegudes torres del poble antic per a què puguen tornar a ser protagonistes de la imatge d’Altea.
El nostre compromís amb la igualtat ens porta a incorporar la transversalitat de gènere en totes les àrees municipals i en les empreses finançades amb càrrec a fons públics i a la creació del Consell de la Dona, un espai de participació en la política municipal per a les associacions de dones en què aportar i avaluar les accions municipals des de la perspectiva de gènere.
Pel que fa a la gestió diària, l’ordre del dia dels diferents òrgans col·legiats serà consensuat prèviament.
La publicitat i les comunicacions de les diferents àrees hauran de ser revisades i consensuades per tal de fer efectiu el model de gestió conjunta que proposem.
Com hem dit al començament, este document és un compromís base per a iniciar l’acció de govern. Aquelles qüestions que queden fora d’ell, hauran de ser estudiades i consensuades en cada moment.
Per últim, les persones implicades en este govern de consens ens comprometem a fer del diàleg, la col·laboració i la transparència les nostres ferramentes de treball. Altea mereix que, entre totes i tots i sempre des de la humilitat, ens esforcem cada dia per fer possible el canvi profund i necessari que demana la societat.

Altea a 12 de juny de 2015

Compromís per Altea PSOE Altea amb Trellat
Jaume Llinares Verónica López Bea Nomdedeu

ACUERDO DE GOBIERNO

AYUNTAMIENTO DE ALTEA

2015-2019

La voluntad de los alteanos y alteanas, expresada de manera clara a través de las urnas el pasado 24 de mayo, nos sitúa ante un punto de inflexión en lo que han sido, hasta ahora, los gobiernos de nuestro pueblo. Ya no es suficiente con que se produzca una alternancia en las personas sino que hay que cambiar el contenido y las formas por afianzar las bases de una gestión participativa y transparente que vuelva a poner a las personas en el centro de la política.

Sólo con esa finalidad, los concejales y concejalas electas de Compromís, PSOE y Altea amb Trellat hemos acordado trabajar conjuntamente desde el gobierno local.  Para nosotros no se trata en absoluto de un reparto partidista de responsabilidades en el que cada cual gestiona de manera individualizada su área, cerrando los ojos ante decisiones con las que no se está de acuerdo. No queremos, por tanto, un pacto de gobierno cerrado que tenga como único objetivo darnos estabilidad a nosotros mismos.

El modelo de gobierno que pondremos en marcha a partir del día 13 de junio se basa en la implicación de todas las personas que lo conformamos en cada una de las áreas de gestión. Apostamos por un gobierno basado en la honestidad y la cooperación entre sus miembros. Somos doce personas que representamos tres opciones políticas. Esto, lejos de ser un problema, nos asegura que las decisiones que tomaremos como gobierno serán el fruto de la diversidad propia de nuestro pueblo, del consenso que nos imponemos como necesario para tomar cualquier decisión y del objetivo único de trabajar por el bien común y mejorar la vida de los alteanos y alteanas.

A continuación, reflejamos las principales líneas de actuación encaminadas a esa finalidad.

  1. Participación

-Modificación del Reglamento de Organización Municipal (ROM) que permita dar voz a la ciudadanía en los plenos y promover referéndums.

-Redacción de un Reglamento de Participación Ciudadana que contenga la creación del Consell de Ciutat.

Su adecuado desarrollo permitirá que a medio plazo se pueda articular la participación     directa en las Juntas de Gobierno.

-Impulso de los Consejos Locales como órganos de participación vinculantes.

-Llevar a la práctica los compromisos adquiridos por los tres grupos con diferentes colectivos alteanos.

-Iniciaremos el proceso para declarar Altea municipio libre de maltrato animal.

-Llevar a la práctica los compromisos firmados por los integrantes de este gobierno con la PAH, ADAA y AAVV Altea la Vella.

  1. Transparencia

-Las puertas del Ayuntamiento están abiertas a la ciudadanía.

-La documentación municipal tiene que ser de fácil comprensión y acceso.

-Publicación periódica de los gastos.

-Publicación de la declaración de IRPF de los concejales

-La EPDM tiene que ser un ejemplo de transparencia, rigor e igualdad de oportunidades.

-Promover el concurso público incluso cuando la ley exime.

  1. Emergencia Social

-Diagnóstico de las nuevas necesidades (pobreza energética, infantil, etc.) y adecuación     del departamento de Bienestar Social y de su presupuesto para cubrirlas.

-Creación de una bolsa de alquiler social

-Acabar la guardería municipal, que permita a los padres y madres conciliar la vida familiar con el trabajo o con su búsqueda activa y formación.

  1. Presupuestos

-Establecimiento de los presupuestos participativos.

-Auditoría -con medios propios- de la situación económica para adaptar la gestión y el Plan de Saneamiento a la realidad.

-Gestión eficaz para cubrir las necesidades reales.

-Coordinación interdepartamental para redactar proyectos susceptibles de ser subvencionados por organismos supramunicipales.

  1. Territorio y entorno

-Plan de Participación Ciudadana del PGOU para definir el Altea que queremos.

-Finalización de las obras del Frente Litoral.

-Protección del río Algar y la Cala del Soio. El entorno como motor de una economía turística sostenible.

-Mejora de la imagen global del pueblo, con una gestión eficaz de la limpieza, de nuestras playas, de la conservación de los espacios públicos y del uso privativo que se  hace.

-Apoyo a las reivindicaciones del Club Náutico, como entidad arraigada a nuestro pueblo e impulsora del deporte náutico de base.

En general, y para no entrar en excesivos detalles, hacemos nuestras las reivindicaciones de la comunidad educativa alteana y apostamos por recuperar un pueblo que respira cultura y que acoge desde la reivindicación de su singularidad. Todos los grupos tenemos un fuerte compromiso para trabajar por el mantenimiento y la recuperación de nuestro patrimonio, como por ejemplo la recuperación de las desaparecidas torres del pueblo antiguo para que puedan volver a ser protagonistas de la imagen de Altea.

Nuestro compromiso con la igualdad nos hace incorporar la transversalidad de género en todas las áreas municipales y en las empresas financiadas con cargo a fondos públicos y a la creación del Consell de la Dona, un espacio de participación en la política municipal para las asociaciones de mujeres en el cual aportar y evaluar las acciones municipales desde la perspectiva de género.

En cuanto a la gestión diaria, la orden del día de los diferentes órganos colegiados será  consensuado previamente.

La publicidad y las comunicaciones de las diferentes áreas tendrán que ser revisadas y consensuadas para hacer efectivo el modelo de gestión conjunta que proponemos.

Como hemos dicho al inicio, este documento es un compromiso base para iniciar la acción de gobierno. Aquellas cuestiones que quedan fuera de él, tendrán que ser estudiadas y consensuadas en cada momento.

Por último, las personas implicadas en este gobierno de consenso nos comprometemos a hacer del diálogo, la colaboración y la transparencia nuestras herramientas de trabajo. Altea merece que, entre todas y todos y siempre desde la humildad, nos esforcemos cada día para hacer posible  el cambio profundo y necesario que pide la sociedad.

Altea a 12 de junio de 2015

Compromís per Altea PSOE Altea amb Trellat
Jaume Llinares Verónica López Bea Nomdedeu
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s